Analiza različitih sistema za upravljanje sadržajem internet prezentacije

 In Blog

Rad je prezentovan na međunarodnoj konferenciji E-Trgovina 2010.

Sadržaj – U ovom radu želimo da ukažemo na specifičnosti razvoja i održavanja internet prezentacija, odnosno portala, upotrebom popularnih sistema za upravljanje sadržajem (Content Management Systems, CMS). Želimo da skrenemo pažnju na mogućnost izbora između različitih tehnologija koje mogu da se upotrebe za razvoj CMS aplikacija, kao i spečificnosti CMS aplikacija i njihovog korišćenja, u zavisnosti od analizirane tehnike. Posebno napominjemo da cilj rada nije sugerisanje prilikom izbora određene CMS aplikacije, već da se analizom nekoliko danas popularnih sistema, ukaže na prednosti i specifičnosti svake od njih.

Ključne reči – administracija, Content Management Systems (CMS), funkcionalnost, internet portal, sigurnost, sistemi za upravljanje sadržajem.

I. UVOD

Kao  što je poznato, sistemi za upravljanje sadržajem, odnosno Content Management Systems (CMS), su programske aplikacije koje se koriste za upravljanje sadržajem internet prezentacije, odnosno portala. Glavna prednost ovakvih sistema je, da za ažuriranje internet prezentacija, koje su rađene u CMS tehnologiji, nije potrebno dodatno angažovanje posebno edukovane osobe (webmastera).

Razlozi velikoj popularnosti internet portala izrađene u nekoj od CMS tehnologija su:

 1. brzo plasiranje informacija na internet,
 2. osoba koja je zadužena za postavljanje informacija na internet portal ne mora biti stručno edukovana po pitanju funkcionisanja interneta, niti da poznaje programiranje internet aplikacija,
 3. smanjena potreba za uslugama web mastera,
 4. razvoj ovakvih sistema relativno je brz i jednostavan.

Moderne CMS aplikacije su tako projektovane i razvijene da njihovom upotrebom praktično mogu da se kontrolišu svi detalji internet prezentacije. Iz tog razloga, CMS aplikacije se koriste kako za lične internet prezentacije, tako i za internet prezentacije malih i srednjih preduzeća, ali i za prezentacije i portale velikih poslovnih kompanija. Pre nego što se pređe na samu analizu sistema za upravljanje sadržajem i njihove specifičnosti, skrenućemo pažnju na nekoliko različitih pristupa u razvoju internet portala upotrebom ovih tehnika, ali ćemo takođe da skrenemo pažnju i na zajedničke elemente CMS aplikacija.

U razmatranje smo uzeli sledeće CMS aplikacije (poređane abecednim redosledom):

 1. AxCMS.net [1]
 2. dotCMS [2]
 3. DotNetNuke [3]
 4. Drupal [4]
 5. ExpressionEngine [5]
 6. Joomla! [6]
 7. MojoPortal [7]
 8. Vivvo [8]
 9. WebGUI [9]
 10. WordPress [10]

 

Navedene aplikacije su izabrane na osnovu platforme na kojoj su razvijene, okruženja na kom se koriste, licence pod kojom su razvijane, vremenskoj dužini njihovog postojanja na tržistu, kao i na osnovu broja nagrada (priznanja) za kvalitet. Pri izboru, vodilo se računa i o licenci pod kojom su aplikacije ponuđene na tržištu. Na osnovu navedenog, možemo da razlikujemo aplikacije, koje su otvorenog izvornog koda (open source aplikacije), kao i komercijalne aplikacije. U radu se izdvaja još jedan pristup razvoju ovakvog tipa programskih proizvoda, a to su prilagođene CMS aplikacije. Prilagođene CMS aplikacije, često se nazivaju i customizovane (eng. customised). U pitanju su aplikacije zasnovane na nekom od open source sistema, ali koje se dodatno prilagođavaju konkretnim zahtevima poručioca sistema.

 

II. ZAJEDNIČKE OSOBINE CMS APLIKACIJA

U ovom odeljku opisaćemo najvažnije osobine koje karakterišu svaki od analiziranih sistema.

Možemo smatrati da se svaki CMS sastoji iz dve celine, odnosno dve programske aplikacije. U tom svetlu, prva celina namenjena je za unos sadržaja u internet portal i nju mogu da koriste samo autorizovani korisnici (na primer novinari koji unose sadržaj i definišu uslove pod kojima će se sadržaj objavljivati na internet prezentaciji ili lektori koji mogu taj sadržaj da lektorišu). Druga celina praktično predstavlja internet prezentaciju, koja je namenjena posetiocima sajta, odnosno portala.
Naravno, svaka CMS aplikacija funkcioniše putem interneta. Oba spomenta dela se koriste kroz internet čitač (preglednik, odnosno browser).

Samo da napomenemo da na tržistu postoje i sistemi koji se koriste kao MS Windows desktop aplikacije, ali takvi proizvodi su veoma retki i nisu predmet izučavanja ovog rada.

Isto tako možemo da naznačimo da su svi sistemi koje smo uzeli u istraživanje modularnog tipa. To praktično znači da jednu CMS aplikaciju čini niz različitih posebnih komponenti, koje definišu njhovu osnovnu i dodatnu funkcionalnost. Pod posebnim komponentama najčešće podrazumevamo sisteme kao što su foto galerije, razne vrste anketa, sistemi za statističku obradu prikupljenih informacija, sisteme za kupovinu putem interneta (odnosno putem razvijenog internet portala) i druge.

Da bi se obezbedilo funkcionisanje svakog od ovih sistema, kao prvo, potreban je web server na koji bi se postavila (hostovala) CMS aplikacija. Vrsta potrebnog web servera zavisi od tehnologije u kojoj je rađen CMS (odnosno programskog jezika).

Za razvoj CMS aplikacija najčešće se koriste programski jezici kao što su PHP, ASP.NET, Java, ali i Perl i Python.

U zavisnosti od tehnologije i programskog jezika koji su korišćeni za razvoj CMS-a, za hosting su potrebni:

 1. u slučaju da je u pitanju programski jezik PHP, potreban je Apache web server. Isti server pokreće i aplikacije razvijene u Python i Perl programskom jeziku,
 2. za sisteme koji su razvijeni u ASP.NET tehnologiji, potreban je Microsoft IIS web server,
 3. za Java/JSP aplikacije, potrebna je posebna vrsta Apache web servera, pod nazivom Tomcat.

Za skladištenje podataka, kod svih analiziranih sistema, potrebna je usluga sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP). Najčešće su u pitanju SUBP kao što su MySQL, MS SQL Server, ali kod nekih mogu da se koriste i Oracle, PostgreSQL i druge.

Na tržištu mogu da se sretnu i sistemi koji koriste neku vrstu tekstualnog fajla za smeštanje podataka, takozvani flat fajlovi. Ti sistemi ne koriste SUBP za skladištenje podataka, no zbog njihove relativno male zastupljenosti na tržištu, u ovom radu nisu detaljnije obrađeni.

 

III. ANALIZA OSOBINA CMS APLIKACIJA

U ovom radu analizirane su sledeće osobine CMS aplikacija:

A. Uslovi korišćenja sistema postavljeni licencom,
B. Osnovna cena,
C. Tehnička podrška i održavanje sistema (administracija),
D. Instalacija,
E. Sigurnost,
F. Stabilnost i performanse,
G. Garancija,
H. Vreme potrebno za razvoj internet portala, i dodatnih komponenti za njega
I. Mogućnost dodatne konfiguracije upotrebljene CMS aplikacije,
J. Raznovrsnost integrisanih i dodatnih komponenti, kao i uslovi njihovog korišćenja,
K. Veličina i značaj community-ja,
L. Način unosa i administracije teksta, kao i jednostavnost njegovog objavljivanja na razvijenom internet portalu,
M. Broj korisnika i broj već razvijenih internet portala,
N. Budućnost upotrebljene CMS aplikacije.

U nastavku teksta posvetićemo pažnju svakoj od navedenih osobina.

 

A. Uslovi korišćenja postavljeni licencom

Prva osobina koju posmatramo u ovom radu su uslovi korišćenja analiziranih CMS aplikacija definisanih licencom. Pod uslovima podrazumevamo licencu upotrebe samog programskog rešenja, ali i uslove i mogućnosti eventualnih izmena u programskom code-u aplikacije.

Sistemi koje smo analizirali su projektovani i razvijeni kao programski proizvodi otvorenog code-a, i koji su u osnovi besplatni, ili kao komercijalni proizvodi.

Kao open source proizvodi, između ostalih, analizirani su Drupal [11], WordPress [12], Joomla! [13] i DotNetNuke [14].

Sistemi, kao što je AxCMS, u osnovi su komercijalni, ali imaju i elemente koji su open source [15].

Pojedini sistemi, kao što je na primer Vivvo, licencom dozvoljavaju dodatne izmene u programskom code-u, ali u tom slučaju tehnička podrška ne može da odgovara za eventualne probleme nastale u radu sistema usled izmena [16].
Podsećamo da jedna od osobina sistema koji su razvijani pod open source licencama dozvoljavaju modifikaciju programskog koda [17].

Proizvođači komercijalnih sistema često daju i mogućnost upotrebe demo verzije, odnosno priliku da se kupac upozna sa sistemom i da ga testira pre nego što investira u njega.

 

B. Osnovna cena

Osnovnu cenu CMS aplikacije čini sve što je neophodno da bi internet portal mogao da počne sa svojim radom. Iz tog razloga, osnovnu cenu čine:

 1. osnovna cena same CMS aplikacije,
 2. cena usluge odgovarajuceg internet hostinga, koja se najčešće definiše na mesečnom ili godišnjem nivou,
 3. cena internet domena,
 4. cena usluge sistema za upravljanje bazama podataka (ova cena je često uračunata u samu cenu hostinga),
 5. cena dodatnih modula koje bi sadržao CMS,
 6. cena održavanja razvijenog sistema.

Kod sistema koji su rađeni pod open source licencom, osnovna aplikacija je besplatna.

Kada su komercijalni sistemi u pitanju, kompanije koje ih prozvode najčešće definišu cenu na osnovu elemenata kao što su lična ili poslovna primena CMS-a, vremenska dužina trajanja tehničke podrške, broj domena koje opslužuje CMS i drugo.

Cena hostovanja na serverima javnih hosting servisa, CMS aplikacija projetkovanih u Java tehnologiji je skuplja od hostovanja sistema koji su rađeni u ASP.NET tehnologiji, dok je cena hostovanja sistema rađenih u PHP tehnologiji ipak najniža.

Ako kompanija koja investira u CMS želi da hostuje aplikaciju na svom lokalnom serveru, neophodno je obezbediti odgovarajući računar koji bi bio server. Zatim, potrebno je obezbediti kvalitetnu vezu ka internetu, ali i osobu koja bi postavila (instalirala) operativni sistem, instalirala i podesila web server i server za upravljanje sistemima baze podataka, osigurala ih od nestručnih i zlonamernih korisnika, kao i napada putem interneta, i obezbedila redovno održavanje kompletnog servera.

Za CMS sisteme koji koriste MySQL ili Postgres SUBP nije potrebno da dodatno izdvajamo za licencu radi njegove upotrebe, dok je kod drugih sistema neophodno da obezbedimo i odgovarajuću licencu (na primer za sisteme koji koriste MS SQL Server ili na primer Oracle). Ova stavka ima poseban značaj ako je hosting servera zaduženje kompanije koja je i poručilac CMS aplikacije.

Naravno, kao i za svaku drugu internet prezentaciju, neophodno je obezbediti i odgovarajući internet domen, koji se zakupljuje na godišnjoj osnovi.

 

C. Tehnička podrška i održavanje sistema (administracija)

Osnovna funkcija tehničke podrške je pružanje sugestija oko upotrebe samog sistema.

Isto tako, osim tehničke podrške često se javlja i potreba za održavanjem sistema, odnosno za osobom koja bi se bavila CMS aplikacijom, ukazivala na izdavanje novih verzija komponenti CMS aplikacije u koju je investirano, i po potrebi vršila nadogradnju sistema na odgovarajuće nove verzije.

Komercijalni CMS proizvodi dolaze sa tehničkom podrškom, naravno na određeno vreme. Dužina trajanja tehničke podrške je definisana samom licencom upotrebe CMS-a, i kod nekih sistema moguće je dodatno produženje vremenskog trajanja tehničke podrške.

Kada su u pitanju prilagođene CMS aplikacija, vremensko trajanje i punu ulogu tehničke podrške moguće je definisati ugovorom.

Kod proizvoda koji su zasnovani na open source licenci, tehnička podrška praktično ne postoji. U okviru ovih sistema, pridaje se značajnost veličini online zajednice (community-ja), koji može da pomogne umesto zvanične tehničke podrške. O važnosti community-ja posvećen je poseban odeljak u radu.

 

D. Instalacija

Ova tačka može da se nadoveže na predhodnu, jer se često prilikom instalacije javlja potreba za pomoći od strane tehničke podrške.
Kod svih sistema koje smo analizirali u ovom radu, sami procesi instalacije su uglavnom veoma dobro dokumentovani i relativno jednostavni, tako da svaki korisnik, uz osnovno poznavanje internet aplikacija i protokola može samostalno da instalira jedan CMS alat.

Međutim, s obzirom da kod open source sistema tehnička podrška praktično ne postoji, u slučaju pojave problema prilikom instalacije, korisnik može da potraži odgovor na odgovarajućim internet forumima i na raznim nezavisnim sajtovima koji se bave izabranim CMS-om.

Customizovane CMS aplikacije su uglavnom zasnovane na nekom već postojecem CMS-u, i sama cena instalacije je uglavnom uračunata u osnovnu cenu (ili je posebno definisana ugovorom). Isto tako, pošto se često i tehnička podrška definiše u ugovoru, poručilac CMS aplikacije može da računa na adekvatnu pomoć kada je u pitanju instalacija.

Slična je situacija i kod komercijalnih sistema. Kod njih je uvek obezbeđena tehnička podrška, koja će da olakša proces instalacije u slučaju bilo kakvih problema.

Spomenućemo i to da mnogi hosting provajderi nude sisteme koji omogućavaju svojim koricnicima da samostalno instaliraju neku od (uglavnom open source) CMS aplikacija.

 

E. Sigurnost

Kada je u pitanju sigurnost, moramo biti svesni činjenice, da ne postoji apsolutno siguran programski proizvod. Isto tako, CMS aplikacije su često meta napada zlonamernih korisnika interneta, tako da je veoma važno da se sistem u praksi pokazuje kao siguran.

Open source sisteme koje smo analizirali u ovom radu, možemo smatrati relativno sigurnim, s obzirom da je njihov izvorni programski kod (source code) dostupan nezavisnim programerima, koji su u mogućnosti da analiziraju, razvijaju i daju sugestije prilikom razvoja sistema, kao i da ukažu na eventualne propuste.

Kada su komercijalni sistemi u pitanju, u njihovoj izradi učestvuju timovi profesionalnih programera i dizajnera, koji su plaćeni za svoj rad, što svakako da povećava motivaciju i odgovornost za razvoj.

Slična je situacija i kod prilagođenih aplikacija – na njima rade profesionalni programeri, koji takođe nose odgovornost za razvijeni programski code.

Statistički gledano, broj pronađenih sigurnosnih propusta kod aplikacija koje su zasnovane na open source licenci je veći nego kod komercijalnih aplikacija. Međutim, greške svakako da postoje i kod komercijalnih sistema, ali zbog zatvorenosti izvornog programskog code-a, nezavisni programeri nisu u mogućnosti da ga analiziraju i da ukažu na eventualne propuste (ali sa druge strane nisu poznati ni zlonamernim korisnicima interneta). Kod open source aplikacija, kako je programski code dostupan daleko većem broju nezavisnih programera, mogućnost pronalaženja sigurnosnog propusta je izglednija.

Isto tako, greške ne moraju da se jave samo u CMS aplikaciji, već se mogu naći i na samom serveru (računaru) na kom se nalazi instaliran sistem.

Zbog navedenog aspekta sigurnosti javlja se potreba za dodatnim angažovanjem administratora, koji bi se bavio sistemom, i vodio računa o tome da je sistem uvek adekvatno zaštićen.

 

F. Stabilnost i performanse

Pojam stabilnosti i performansi možemo da povežemo sa predhodnom tačkom.

Slično onome što smo spomenuli kod pojma sigurnosti, open source aplikacije bi teorijski trebale biti najoptimizovanije, pošto je izvorni programski code dostupan velikom krugu developera, koji imaju različite „stilove“ programiranja, i koji mogu da sugerišu na eventualne probleme kada su u pitanju performanse.

Iz tog razloga, kod prilagođenih i kod komercijalnih sistema ne možemo biti potpuno sigurni da li je celokupan sistem najoptimalnije razvijen, iako su na njima radili profesionalni programeri.

Inače, na samu brzinu internet aplikacija često može da utiče i izbor i optimizacija sistema za upravljanje bazama podataka, i možemo očekivati da su sistemi sa velikim brojem podataka (na primer nekoliko miliona podataka), koji koriste Oracle i MSSQL ipak za nijansu brži od MySQL SUBP.

 

G. Garancija

Nevolja kod open source aplikacija je ta da ne postoji nikakva garancija za pravilan rad sistema.

Kod komercijalnih, a naročito kod prilagođenih sistema, poručilac može da računa na garanciju, koja traje nekoliko meseci.

Kada su prilagođeni sistemi u pitanju, poručilac aplikacije često može da definiše garanciju prilikom samog sklapanja ugovora sa kompanijom, koja će da prilagodi rešenje njegovim potrebama.

 

H. Vreme potrebno za razvoj internet portala i dodatnih komponenti

Komercijalni sistemi i sistemi otvorenog code-a su već razvijeni sistemi, i praktično su spremni za upotrebu, što znači da kod njih nije potrebno dodatno vreme za razvoj internet portala.

Kod prilagođenih aplikacija situacija je drugačija. U zavisnosti od definisanja potreba od strane poručioca, kao i razvoja i testiranja tako posebno razvijenih sistema, dodatno vreme za razvoj je neminovno. U vreme za razvoj ulazi i vreme potrebno za razvoj odgovarajućeg dizajna, po željama i potrebama poručioca.

 

I. Mogućnost dodatne konfiguracije

Svaki od obrađenih sistema poseduje neku vrstu dodatne konfiguracije, odnosno mogućnosti dodatnog prilagođavanja aplikacije specifičnim potrebama korisnika, i prikazivanje informacija na način koji odgovara poručiocu aplikacije.

Iz tog razloga, pod dodatnom konfiguracijom možemo da podrazumevamo:

 1. raspored modula na portalu i
 2. funkcionalnost ugrađenih modula.

Kod prilagođenih sistema poručilac sistema može da sugeriše razvoj sistema radi dodatnih prilagođavanja svojim potrebama, i na taj način da utiče ne samo na izgled i dizajn, već i na samu funkcionalnost portala.

Kod komercijalnih i open source sistema, poručilac u potpunosti zavisi od mogućnosti podešavanja koja su na raspolaganju u samom sistemu.

 

J. Raznovrsnost integrisanih i dodatnih komponenti, i uslovi njihovog korišćenja

Raznovrsnost integrisanih i dodatnih komponenti, kao i uslovi njihovog korišćenja je veoma važan element prilikom izbora CMS aplikacije. Često sam izbor CMS aplikacije može direktno da zavisi od raspoloživosti komponenti, kao i licence pod kojom su rađene, a samim tim i od cene.

U ovom odeljku razmatraćemo osobine integrisanih i dodatnih komponenti posmatranih CMS aplikacija.

Integrisane komponente – Kao što smo naveli, ono što zaista može da karakteriše upotrebljivost i popularnost neke CMS aplikacije je broj integrisanih komponenti.

Kod svih vrsta sistema koje smo razmatrali u ovom radu, integrisano je po nekoliko desetina najrazličitijih komponenti, što ih u samom startu čine veoma upotrebljivim.

Kvantitativno, komercijalne aplikacije imaju veći broj integrisanih komponenti od open source aplikacija. U cilju obezbeđivanja potpune funkcionalnosti internet portala, pre investiranja u sam sistem, veoma je značajno da se napravi detaljna analiza integrisanih komponenti. Analiza treba da obuhvati da li integrisane komponente u potpunosti obezbeđuju željenu funkcionalnost, ili je potrebno naknadno investiranje u njih.

Dodatne komponente – Analiza je pokazala da open source sistemi, a samim tim i prilagođeni sistemi definitivno imaju na raspolaganju daleko broj dodatnih komponenti (ovde se posebno izdvajaju Joomla i WordPress), koje su dostupne ne samo na njihovim internet sajtovima, već i na internet sajtovima nezavisnih programera i kompanija.

Sa druge strane, kvalitet komponenti nije srazmeran kvantitetu, tako da je potrebno pažljivo analizirati da li komponente koje poručilac želi da upotrebi, ispunjavaju sve postavljene zahteve.

Sa druge strane, kod komercijalnih sistema, na raspolaganju je kvantitativno daleko manji broj komponenti.

Moramo napomenuti da licenca pod kojom je rađena CMS aplikacija ne mora biti identična i za dodatne komponente – kod razmatranih sistema koji su rađeni pod open source licencom, postoji velik broj komponenti koje su ponuđene kao komercijalne, ali i kod aplikacija koje su u osnovi komercijalne, postoji velik broj dodatnih komponenti koje su besplatne.

Pojedini komercijalni sistemi, kod kojih je omogućen pristup programskom code-u (kao što je na primer Vivvo), dozvoljavaju i nezavisnim programerima da prilagođavaju suorce code, pošto dostavljaju programersku dokumentaciju. Naravno, u slučaju problema prilikom rada sistema, taj deo neće spadati u deo za koji je zadužena zvanična tehnička podrška.

Prilikom poručivanja prilagođenih sistema, poručilac može tačno da specifikuje i ugovori osobine koje je potrebno da ispunjavaju komponente, ali i da eventualni dodatni razvoj komponenti uključi u samu cenu nabavke CMS aplikacije.

 

K. Veličina i značaj community-ja

U širem značenju, pojam community označava „grupu korisnika koji su okupljeni oko jednog okruženja“. U našem slučaju community možemo da smatramo kao jednu vrstu zajednice koja je okupljena oko određenog programskog proizvoda.
Putem community-ja korisnici, ali i programeri i dizajneri, mogu da diskutuju o samom sistemu i njegovoj funkcionalnosti.

Kao i sve na internetu – detaljne informacije o CMS aplikacijama treba uzimati sa dozom rezerve. Često su iznesena mišljenja suviše subjektivna, i nisu potkrepljena dovoljnim brojem dokaza, a vrlo često su i zlonamerna.

S obzirom da su najdostupniji, statističi gledano, najveći broj communuty-ja i njihovih članova imaju open source sistemi. Ovi sistemi poseduju brojne internet forume, i isto tako mnogi korisnici putem ličnih prezentacija dele sa drugima informacije i iskustvo o upotrebi, prilagođavanju i daljem razvoju sistema.

Kod komercijalnih sistema community se najčešće sastoji iz internet foruma koji se nalazi na sajtu proizvođača, dok su nezavisni forumi relativno retki.

Iz svega navedenog sledi, da je broj članova community-ja u okviru open source sistema daleko veći od komercijalnih. Informacije radi, forum Vivvo-a broji oko 10.000 članova, dok Joomla! oko 300.000. Iako su navedene cifre broj registrovanih a ne aktivnih članova, jasno se vidi da je „prednost“ na strani open source sistema.

Slična je situacija i po broju korisnika na društvenim mrežama tipa Facebook i Twitter.

 

L. Način unosa i administracije teksta, kao i jednostav-nost njegovog objavljivanja na internet portalu

Ovom elementu smo posvetili relativno malo prostora u radu, iz razloga što danas svi proizvođači za svoje sisteme navode da imaju intuitivne korisničke ekranske forme (interfejse).

U praksi se često sreće slučaj da poručilac sistema zahteva promenu korisničkog interfejsa, da bi pojednostavio administraciju sadržaja i izgleda internet portala.

Iz tog razloga, kod prilagođenih aplikacija može da se ugovori dodatno podešavanje korisničkog interfejsa od strane kompanije koja će obezbedi da CMS.

 

M. Okvirni broj korisnika, i broj već razvijenih internet portala

Pod brojem korisnika u ovom radu podrazumevamo broj razvijenih internet portala koji su trenutno u upotrebi.

Veliki broj korisnika često se povezuje sa sigurnošću sistema. Zbog toga, velik broj korisnika a samim tim i velik broj posetilaca koje opslužuje CMS aplikacija nedvojbeno vodi zaključku da je razvijeni sistem stabilan i siguran.

Istraživanja su jasno pokazala da je broj korisnika open source sistema daleko veći od broja korisnika komercijalnih aplikacija.

Svakako, najveći uzrok tome je laka mogućnost nabavke open source aplikacija.

Ipak, tačan broj korisnika i ukupan broj razvijenih i aktivnih portala nije moguće precizno utvrditi, iz razloga što kompanije koje nude komercijalne, ali i customizovane sisteme uglavnom ne daju takav tip informacije.

Proizvođaci open source sistema daju informacije o broju preuzimanja izvornog code-a sa njihovog sajta (na primer, Joomla! daje informaciju da je njihov CMS preuzet više od 15 miliona puta, WordPress preko tri miliona puta, dok je Umbraco preuzet više od 75 hiljada puta), ali to nikako ne smemo da uzmemo kao merilo da ti sistemi u istoj meri opslužuju isti toliki broj sajtova.

Evidentno je, da ovi sistemi imaju vrlo veliku popularnost.

 

N. Budućnost upotrebljene CMS aplikacije

Još jedna osobina na koju se možda ne obraća dovoljna pažnja prilikom izbora CMS aplikacije je budućnost razvijenog CMS-a, odnosno kompanije koja ga je proizvela, ali i njene motivacije za daljim razvojem CMS aplikacije.

Ono što ne možemo predvideti je da li će proizvođač nastaviti i koliko dugo, sa daljim razvojem CMS-a u koji je investirao poručilac sistema.

Kompanija koja je razvila ili nadogradila CMS po dodatnim zahtevima može da se ugasi, ali isto tako, može da se dogodi da kompanija u pojedinim slučajevima više ne bude motivisana za dalji razvoj CMS-a.

Kod posmatranih open source sistema, koji postoje na tržištu duži niz godina (Drupal i AxCMS od 2001, WordPress od 2003, Joomla! od 2005, DotNetNuke od 2006.) možemo verovati da će se projekat CMS aplikacije razvijati i dalje.

Kada su komercijalni i prilagođeni sistemi u pitanju, sasvim je sigurno, da će proizvođač aplikacije ulagati u njihov dalji razvoj, dokle god donose profit.

Podsetićemo da ako je CMS aplikacija razvijena pod nekom od open source licenci i dodatno prilagođena, postoji mogućnost da neko drugi nasledi njen razvoj i izvorni code.

Kod pojedinih komercijalnih sistema gde source code nije dostupan za dalju doradu, gašenjem projekta koji je imao za cilj razvijanje CMS-a u koji je investirano, gasi se i tehnička podrška, i ne dolazi do daljeg razvoja sistema, niti do popravke eventualnih grešaka u njegovom funkcionisanju.

 

IV. ZAKLJUČAK

Ovaj rad se bavi analizom sistema za upravljanje sadržajem internet prezentacija i portala. Za analizu je izabrano nekoliko različitih aplikacija ovog tipa, u zavisnosti od kriterijuma, kao što su licenca pod kojom su aplikacije ponuđene na tržištu, platforme na kojoj su razvijene, okruženja na kom se koriste, vremenskoj dužini njihovog postojanja na tržistu, kao i na osnovu broja nagrada (priznanja) za kvalitet.

Smatramo da je najvažnija implikacija ovog rada da se upravljačkoj strukturi kompanije ukaže na prednosti i specifičnosti prilikom investiranja u internet portal.

Isto tako, ovim radom dodatno sugerišemo na značaju uloge administratora u razvoju, održavanju i optimizaciji ovih sistema.

Iako se ovaj rad konkretno zasniva na analizi različitih sistema za upravljanje sadržajem internet prezentacije, slični zaključi se mogu iskoristiti i za analizu drugih sistema koji se koriste putem interneta – internet prodavnica, internet foruma, sistema specijalizovanih društvenih mreža kao i za druge.

LITERATURA
[1] AxCMS.net. Available: http://www.axcms.net
[2] Enterprise Open Source Java CMS : dotCMS Home. Available: http://www.dotcms.org
[3] DotNetNuke – The Leading Open Source Web Content Management Framework for ASP.NET. Available: http://www.dotnetnuke.com
[4] drupal.org | Community plumbing. Available: http://drupal.org
[5] ExpressionEngine – Publish Your Universe!. Available: http://expressionengine.com
[6] Joomla!. Available: http://www.joomla.org
[7] mojoPortal. http://www.mojoportal.com
[8] Vivvo CMS – Web Publishing at your fingertips!. Available: http://www.vivvo.net
[9] WebGUI – Content Management System Website | CMS | WebGUI | Open Source Content Management System Website | Website System – Content Management System Website – CMS – Open Source Content Management System Website – Website System – Content Management System (CMS) | Open Source Content Management Software | Application Framework | WebGUI – Content Management System Website | CMS | WebGUI | Open Source Content Management System Website | Website System. Available: http://www.webgui.org
[10] WordPress » Blog Tool and Publishing Platform. Available: http://wordpress.org
[11] Drupal trademark and logo policy. Available: http://drupal.com/trademark
[12] WordPress » About » Requirements. Available: http://wordpress.org/about/philosophy
[13] About the Joomla! Project. Available: http://www.joomla.org/about-joomla/the-project.html
[14] DotNetNuke – The Leading Open Source Web Content Management Framework for ASP.NET. Available:
http://www.dotnetnuke.com/Home/tabid/510/ctl/Terms/Default.aspx
[15] Axinom GmbH, AxCMS.net Premium Template Project. Available: http://www.axcms.net/en_axcms_template_premium.AxCMS
[16] devdoc [Vivvo CMS Documentation]. Available: http://wiki.vivvo.net/devdoc
[17] The GNU General Public License – GNU Project – Free Software Foundation (FSF). Available http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

 

ABSTRACT

The most important implication of this paper is to indicate the types, advantages and characteristics of Content Management Systems , which facilitates the management of a company when investing in the Internet portal. This paper further suggest the importance of the role of administrators in maintaining, developing and optimizing these systems.

Although this work is specifically based on the analysis of different systems for managing web content, similar finds can be used for the analysis of other systems that are used over the Internet – an Internet forums, online stores, the system of specialized social networks as well as others.

Analysis of different content management systems website

Keywords: Internet portal, content management systems, Content Management Systems (CMS), functionality, security, administration

Names of author: Nikola Kavecan

Recommended Posts

Leave a Comment